ČLENSTVÍ

Jak se stát členem OHK Kutná Hora a tím i členem HK ČR?

Členem Okresní hospodářské komory Kutná Hora se v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb. a statuty hospodářských komor může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Členství v komoře je dobrovolné, vzniká dnem projednání a schválení přijaté přihlášky představenstvem OHK KH. Schválením přihlášky se zájemce stává členem OHK KH. Členství v OHK KH lze zrušit ze strany člena písemným prohlášením nebo ze strany komory rozhodnutím představenstva o vyloučení z členství.

Člen hospodářské komory je (na základě podpisu Etického kodexu HK ČR) oprávněn užívat logo člena HK ČR pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy, na výstavách a podobně. Etický kodex HK ČR je možno podepsat v kanceláři HK ČR, kde zájemce také obdrží grafický manuál k užívání loga HK a decentní odznak do klopy (plastika v kovu, mat, průměr 15 mm).

OHK KH web - odznacek d klopy

Zájemce o členství vyplní přihlášku a spolu s kopií živnostenského listu  (nebo spolu s výpisem z Obchodního rejstříku)  ji odevzdá v kanceláři okresní hospodářské komory a po přijetí představenstvem za člena OHK a na základě doručené faktury uhradí členský příspěvek, který podle příspěvkového řádu HK ČR činí pro podnikající fyzickou osobu (která má živnostenské oprávnění) 500 Kč za rok, pro fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a právnické osoby je to 5.000 Kč za rok.

Povinnosti plynoucí ze členství:

  • Dodržovat statut, jednací a volební řád komory
  • Řádně platit členské příspěvky
  • Aktualizovat data

Kromě celé řady výhod plynoucích ze členství v komoře máte mimo jiné právo:

  • Využívat služeb poskytovaných komorou
  • Obracet se ke smírčím komisím komory
  • Volit a být volen do orgánů komory

Chcete být členem? Napište nám na: info@ohk-kh.cz

Print Friendly, PDF & Email